නව ධර්මදේශනා Video 119 - සල්ලේඛ ප්‍රතිපදාව | නව ධර්මදේශනා Audio 279 - අනුරුද්ධ සූත්‍රය - මහා පුරුෂ විතර්ක 83 | නව ධර්මග්‍රන්ථ .වරදින් මිදීම
           
 

 
දහම් පොත් පත්
ගිහාන් ජයවර්ධන - 071-4448398
හේමේන්ද්‍ර ජයසිංහ - 077-6196276
 
DVD තැටි
ප්‍රියන්ජිත් අබේකෝන් - 077-5670920
ප්‍රසන්ත දිසානායක
(ඕස්ට්‍රේලියාව
) - 0419754426

රොෂාන්ත දිසානායක
(එංගලන්තය) - 0044 7957554235
 
‍ධර්මදේශනා පටිගත කරවා ගැනීමට
රවීන්ද්‍ර පෙරේරා - 077-9182187
 


Home | About Thero | Dhamma Talks-Audio | Dhamma Talks-Video | Dhamma Books | Photo Gallery | Dhamma Programmes| Contact Us
Copyright © Ven.Kukulpane Sudassi Thero

Designing & Hosting by SHINEMARS TECHNOLOGIES