විමසීම්: ප්‍රියන්ජිත් අබේකෝන් 
ජංගම දුරකථනය : 0775 670920
ඊ-මේල් : pabeykoon@gmail.com

විමසීම්: ‍ප්‍රසන්ත දිසානායක (ඕස්ට්‍රේලියාව)  
ජංගම දුරකථනය :  0419754426
ඊ-මේල් : dilrukd@hotmail.com

විමසීම්: ‍රොෂාන්ත දිසානායක (එංගලන්තය)  
ජංගම දුරකථනය :  0044 7957554235
ඊ-මේල් : rosh2478@yahoo.co.uk
 
විමසීම් : හේමේන්ද්‍ර ජයසිංහ ජංගම දුරකථනය : 077 6196276
විමසීම් : ගිහාන් ජයවර්ධන, සිකුරු පොත් ප්‍රකාශකයෝ ජංගම දුරකථනය : 0714 448398
 
විමසීම් : පූජ්‍ය. කුකුල්පනේ සුදස්සි ස්වාමින් වහන්සේ, පොකුණුවිට ශ්‍රී විනයාලංකාරාරාමය
ජංගම දුරකථන : 071 8403246, 077 3761333 
ඊ-මේල් : ksudassithero@yahoo.com, kksudassi333@gmail.com
 

ඔබට යම් විමසීමක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය නම් පහත පෝරමය භාවිතා කරන්න.

Name
Address
Inquiry about
Telephone 
E-mail
Message 
 

Home | About Thero | Dhamma Talks-Audio | Dhamma Talks-Video | Dhamma Books | Photo Gallery | Dhamma Programmes| Contact Us
Copyright © Ven.Kukulpane Sudassi Thero

Designing & Hosting by SHINEMARS TECHNOLOGIES