අප්‍රේල් 01 ප.ව. 7.00 ට ශ්‍රී ඝනාරාමය, ඇල්ලගාව (හොරණ - රත්නපුර පාර )

අප්‍රේල් 03 ප.ව.5.00 ට දම්මේ පන්සල, ඇලපාත, රත්නපුර

අප්‍රේල් 05 ප.ව. 3.00 ට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, බණ්ඩාරගම

අප්‍රේල් 05 ප.ව. 5.00 ට උභයවාපිකාරාමය, මැදගම, බණ්ඩාරගම

අප්‍රේල් 06 ප.ව. 7.00 ට ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව, මහඉලුප්පල්ලම, එප්පාවල

අප්‍රේල් 10 ප.ව. 2.00 ට මුන්ඩිගල අරණ්‍ය සේනාසනය, අවිස්සාවේල්ල

අප්‍රේල් 10 ප.ව. 4.00 ට පොහෝදින ධර්ම සාකච්ඡාව, ශ්‍රී විනයලංකාරාරාමය, පොකුණුවිට

අප්‍රේල් 12 සිට මැයි 04 දක්වා කැනඩාවේ ධර්ම වැඩසටහන්

   
   
  


 

Home | About Thero | Dhamma Talks-Audio | Dhamma Talks-Video | Dhamma Books | Photo Gallery | Dhamma Programmes| Contact Us
Copyright © Ven.Kukulpane Sudassi Thero

Designing & Hosting by SHINEMARS TECHNOLOGIES