ජුලි 08 පොහෝ දින ධර්ම සාකච්ඡාව ප.ව.3.00 - 6.00 ට ශ්රී විනයාලංකාරාරාමය, පොකුණුවිට

ජුලි 09 ප.ව. 5.00 ට චන්දන විහාරය, ගොතටුව

ජුලි 20 ප.ව. 7.00 ට විජයවර්ධනාරාමය, පෝරෙගෙදර, කොටිගන්ගොඩ,පාදුක්ක

ජුලි 21 ප.ව. 7.30 ට ශ්රී ආර්ය බෝධි විහාරය, කුලියාපිටිය

ජුලි 22 ප.ව. 4.30 ට ශ්රී සුධර්මාරාමය, ගැටඹේ

ජුලි 23 ප.ව. 5.30 ට සිරි සුගත තපෝවනය, අඹකොටේ, මහනුවර

ජුලි 24 ප.ව. 5.00 ට විද්යානන්ද පිරිවෙන, මාතලේ

ජුලි 25 ප.ව. 6.00 ට ශ්රී ගංගාරාමය, නාකන්දල, ඇහැළියගොඩ

ජුලි 26 ප.ව. 4.00 ට කළුතර බෝධිය

ජුලි 27 ප.ව. 2.30 ට කොළඹ නගර සභාව

ජුලි 28 ප.ව. 7.00 ට මල් අස්න විහාරය, පොල්ගහවෙල

ජුලි 29 ප.ව. 4.00 ට ශ්රී විමලාරාමය, හල්පිට, පොල්ගස්ඕවිට


   
   
  


 

Home | About Thero | Dhamma Talks-Audio | Dhamma Talks-Video | Dhamma Books | Photo Gallery | Dhamma Programmes| Contact Us
Copyright © Ven.Kukulpane Sudassi Thero

Designing & Hosting by SHINEMARS TECHNOLOGIES