අගෝ. 05 ප.ව. 7.00 ට හොරොන්දුව පන්සල, මොරොන්තුඩුව

අගෝ. 06 ප.ව. 5.00 ට මහරගම ධර්මායතනය

අගෝ. 07 ප.ව. 2.00 ට නාරද මන්දිරය, කොළඹ 07

අගෝ. 07 පොහෝ දින ධර්ම සාකච්ඡාව ප.ව.3.00 - 6.00 ට ශ්රී විනයාලංකාරාරාමය, පොකුණුවිට

අගෝ. 12 පෙ.ව. 9.00 ට කුම්භදුව විපස්සනා භාවනා මධ්යස්ථානය, මිහගතැන්න, මතුගම

අගෝ. 12 ප.ව.7.00 ට බෝධිරාජාරාමය, වේරහැර

අගෝ. 14 ප.ව. 7.00 ට අභිනවාරාමය, මහනෙලුබෑව, අනුරාධපුර

අගෝ. 18 ප.ව. 4.00 ට විශ්ව නිකේතනය, මොරටුව

අගෝ. 18 ප.ව. 7.00 ට දේවරක්ෂිතාරාමය, බෝද්දෙල්ගොඩ, මිල්ලනිය

අගෝ. 19 ප.ව. 7.30 ට සුනේත්රාරාමය, කෝට්ටේ

අගෝ. 20 ප.ව. 4.30 ට ධම්මිකාරාමය, රත්මලාන

අගෝ. 20 ප.ව. 7.00 ට ශාස්ත්රානන්ද පිරිවෙන, දෙහිවල

අගෝ. 23 ප.ව. 7.00 ට උත්තරාරාමය, පිටිපන

   
   
  


 

Home | About Thero | Dhamma Talks-Audio | Dhamma Talks-Video | Dhamma Books | Photo Gallery | Dhamma Programmes| Contact Us
Copyright © Ven.Kukulpane Sudassi Thero

Designing & Hosting by SHINEMARS TECHNOLOGIES