මාර්තු. 05 ප.ව. 7.30 ට සුධර්මාරාමය, මහබෙල්ලන, පානදුර

මාර්තු. 11 ප.ව. 7.00 ට කොටිකාගොඩ පන්සල, මාතර

මාර්තු. 12 පෙ.ව. 9.00 ට උණගලාවෙහෙර පුරාණ විහාරය, හිඟුරක්ගොඩ (ජාතික රූපවාහිනිය ඔස්සේ සජීවී විකාශය)

මාර්තු. 13 ප.ව. 6.00 ට සුගත සෙනසුන, යන්තම්පලාව

මාර්තු. 16 ප.ව. 7.00 ට සුමනාරාම පුරාණ විහාරය, ඊරියවැටිය, කිරිබත්ගොඩ

මාර්තු. 17 ප.ව. 4.00 ට විශ්ව නිකේතනය, රාවතාවත්ත, මොරටුව

මාර්තු. 19 ප.ව. 4.00 ට බුද්දංගල අරණ්‍ය සේනාසනය, අම්පාර

මාර්තු. 21 ප.ව. 2.00 ට නර්ඩ් ආයතනය, ඒකල

මාර්තු. 26 ප.ව. 7.00 ට මැදගම සිරි සුනන්දාරාමය, ගම්පහ

   
   
  


 

Home | About Thero | Dhamma Talks-Audio | Dhamma Talks-Video | Dhamma Books | Photo Gallery | Dhamma Programmes| Contact Us
Copyright © Ven.Kukulpane Sudassi Thero

Designing & Hosting by SHINEMARS TECHNOLOGIES