ජුනි 16 ප.ව. 4.00 ට විශ්ව නිකේතනය, රාවතාවත්ත, මොරටුව

ජුනි 17 පෙ.ව. 9.00 ට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, මිරිහාන

ජුනි 17 ප.ව. 4.00 ට සුදර්ශනාරාමය, පොල්ගස්ඕවිට

ජුනි 17 ප.ව 7.00 ට ශ්‍රී සද්ධර්මරාජාරාමය, ගිම්පත, පානදුර

ජුනි 18 ප.ව. 7.00 ට ශ්‍රී විජයාරාමය, හලාවත

ජුනි 19 ප.ව. 7.00 ට කළාකරඹෑව පිරිවෙන, කැකිරාව

ජුනි 20 පෙ.ව. 9.30 ට විදුලිබල මණ්ඩලය, ගල්කිස්ස

ජුනි 20 ප.ව. 6.30 ට සුදර්ශනාරාමය,ගොඩපිටිය, අකුරැස්ස

ජුනි 21 ප.ව. 5.00 ට ධර්ම සාකච්ඡාව, මීටා ටෙක්නෝ ලංකා ආයතනය, නවම් මාවත, කොළඹ 02

ජුනි 22 ප.ව. 4.00 ට තරුණ සංසදය, කැකිරාව

ජුනි 24 ප.ව. 3.00 සිට 6.00 ට ධර්ම දේශනය සහ සාකච්ඡාව, සුගත සෙනසුන, යන්තම්පලාව, කුරුණෑගල

ජුනි 26 ප.ව. 6.00 ට සිරි සුගත ධම්ම සෙනසුන, මුකලන්ගම, නිකවැරටිය

ජුනි 29 ප.ව. 7.00 ට විපස්යාරාමය, මහරගම

ජුනි 30 ප.ව. 7.00 ට අශෝකාරාමය, ඉසදීන් නගරය, මාතර

   
   
  


 

Home | About Thero | Dhamma Talks-Audio | Dhamma Talks-Video | Dhamma Books | Photo Gallery | Dhamma Programmes| Contact Us
Copyright © Ven.Kukulpane Sudassi Thero

Designing & Hosting by SHINEMARS TECHNOLOGIES